Tuesday, July 20, 2010

A Yerevan State University professor told how he gave a low grade, at the end of the semester, to a female student.

“Mark me just a little higher,” the girl said, “and all will be well. I’ll pass the course, and that’s what counts.”

“I can’t,” the professor said, “because you did substandard work, that is, when you did anything at all.”

Phone calls to the professor started, from persons in high places, demanding a higher grade. The professor, who like others needs his job, gave in.

Another professor told about how year-end examinations are sold, prior to test time, and at a high price. “Everyone knows it, including the parliamentarians who talk about fighting corruption. I don’t hear them talking about this, do you?”

A plumber, on leaving our house, said, out of the blue, that he doesn’t blame anyone for leaving the country. I asked him why, as he, for instance, earns a good living.

“Injustice,” he said.

Injustice reaches all walks of life, as far even as duduk competitions. As Yerevan is small, secrets aren’t well kept, and it became clear long ago that the winner of Shant TV’s competition had been decided at the beginning of the competition, and the various jury members were scoring the participants accordingly.

Today, Sargis Davtyan was removed from the competition, leaving three contestants. In the following video clip, please pay special attention to the second part, in which Davtyan plays “Sassna Hover.” His talent is evident. His removal, in normal circumstances, would be baffling.

1 comment:

Ara Stepan Melkonian said...

Այս մրցումին փուլերը տեսայ պատկերա-սփիւրի վրայ երբոր Երեւան կը գտնուէի: Սարգիսին հիանալի տաղանդը ակնյայտ էր,նա մանաւանդ միւսներուն հետ բաղդատուած: Իրականութեան մէջ ինքը պէտք էր շահէր,բայց, ինչպէս գրեցիր,ախոյանութիւնը կանխաւ կարգադրուած հարց էր: Երանի որ Սարգիսը չի վհատի: Ափսոս որ արդարութիւնը գոյութիւն չունի Հայաստանի մէջ,նոյնիսկ այսպիսի մրցումներու մէջ...